Niezwykle miło nam ogłosić, że po raz kolejny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaufało nam, przyznając dofinansowanie na realizację projektu „Kompetentne urzędy – szkolenia   i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”.  W związku z tym serdecznie zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego z całej terenu całej Polski do wzięcia udziału w dedykowanych im szkoleniach z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

W Projekcie mogą wziąć udział JST (gminy oraz powiaty) z terenu całej Polski, które oddelegują na szkolenia:

 • pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi podatkowej przedsiębiorstw,
 • pracowników wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • kadra zarządzająca JST.

Zakładamy, że każdy Urząd oddeleguje średnio 3-4 osoby na segment podatkowy oraz 2-3 osoby na segment związany z zarządzaniem nieruchomościami.

Do grupy docelowej nie kwalifikują się jednostki samorządu terytorialnego, które wcześniej otrzymały wsparcie w ramach innych Projektów dofinansowanych w konkursach POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15; POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17; POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 oraz w żadnym innym Projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21

Wszystkie realizowane szkolenia odbywać się będą w formie stacjonarnej. Szkolenia zaplanowane są w trybie zjazdowym z noclegiem i wyżywieniem. Łącznie każdy uczestnik weźmie udział w dwóch zjazdach dwudniowych, pomiędzy którymi odbędzie się co najmniej 2 tygodniowa przerwa. 

Szkolenia zaplanowane są w 13 miastach wojewódzkich. Uczestnik podejmuje samodzielnie decyzje, w jakim mieście i terminie chce wziąć udział w szkoleniu, innymi słowy nie jest zobligowany wybrać miasta szkoleniowego zgodnego z województwem, w którym zlokalizowany jest delegujący go Urząd.

Program szkoleń z obszaru PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH zakłada realizację 4 dni szkoleniowych każdy po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 32 godziny. Program szkoleń z obszaru ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI zakłada realizację 4 dni szkoleniowych każdy po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 32 godziny

Szkolenia w trybie zjazdowym z noclegiem i wyżywieniem (2 zjazdy, 4 dni szkoleniowe x 8h, łącznie 32h szkolenia)

 • Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0005/21
 • Całkowita wartość projektu: 5 165 778,16 zł
 • Kwota dofinansowania: 4 353 717,16 zł
 • Program realizowany jest przez:
  • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner)
  • Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego (Partner)
  • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (Partner)
 • Termin realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.04.2023 r.
 • Tematyka szkoleń: podatki i opłaty lokalne (segment obligatoryjny dla JST) oraz zarządzanie nieruchomościami (segment dodatkowy dla JST)
 • Tematyka doradztwa: zarządzanie nieruchomościami (wsparcie skierowane tylko do Urzędów biorących udział w szkleniach z tego zakresu)

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 406 Urzędach JST z terenu całej Polski, objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat lokalnych, z których minimum 114 JST uzyska wsparcie również̇ w obszarze zarządzania nieruchomościami, poprzez doskonalenie kompetencji łącznie 1710 kadr (1425 w obszarze podatków i opłat lokalnych i 285 z obszaru zarządzania nieruchomościami) w ramach 2 zadań do 30.04.2023 r.

dr Dorota Sylwestrzakradca prawny
Czytaj więcej
Doświadczenie w pracy dydaktycznej: wykłady i warsztaty dla studentów, aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej, radców prawnych z postępowania sądowoadministracyjnego, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego, polityka wobec przedsiębiorstw, polityka konkurencji i polityka podatkowa, społeczeństwo informacyjne i transeuropejskie sieci telekomunikacyjne, transport i transeuropejskie sieci transportowe, ochrona ludności i usługi świadczone w interesie ogólnym, informacja publiczna, postępowania w sprawach z zakresu: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej; kultury i ochrony jej dóbr; ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury fizycznej i turystyki; ochrony praw konsumentów; przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, prawa budowlanego, windykacja podatków i opłat lokalnych, dostęp do informacji publicznej, informatyzacja administracji publicznej, ochrona konkurencji i konsumentów, postępowanie dyscyplinarne zawodów prawniczych, funkcjonariuszy publicznych, legislacja administracyjna. Doświadczenie w pracy naukowej: autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, samorządu terytorialnego, publicznego prawa konkurencji.
dr Łukasz Maszewskiadiunkt
Czytaj więcej
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Były pracownik korpusu służby cywilnej. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.
dr Karolina Rokicka-Murszewskadoktor nauk prawnych
Czytaj więcej
Doktor nauk prawnych; adiunktka w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu; radczyni prawna (OIRP w Toruniu); sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Toruniu; wykładowczyni na aplikacji radcowskiej przy OIRP w Toruniu (prawo i postępowanie administracyjne) oraz na aplikacji komorniczej przy Izbie Komorniczej w Krakowie (administracyjne postępowanie egzekucyjne); autorka publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz prawa samorządowego.
Rafał ŚnieżawskiIzba Administracji Skarbowej
Czytaj więcej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1998r.). Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2010 r.). Praktyk z 24 letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych. Zatrudniony w administracji państwowej (grudzień 1998 - maj 2017 r. Izba Celna w Toruniu, po reformie administracji podatkowej - od czerwca 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy). Zajmował się prowadzeniem m.in. postępowań podatkowych w pierwszej i drugiej instancji. Reprezentował organy podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Radca prawny (od 2009 r.). Członek samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu (od 2010 r.). Wykładowca dla aplikantów radcowskich OIRP w Toruniu (od 2011 r.). Członek komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w OIRP w Toruniu (w latach 2011-2017). Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (od września 2015r.), zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań podatkowych oraz sprawami z zakresu egzekucji administracyjnej.
Piotr Pytlińskitrener
Czytaj więcej
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii, oraz studiów podyplomowych w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz zarządzania służbami podatkowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. W latach 1996-2017 pracownik organów podatkowych pierwszej i drugiej instancji. Specjalista w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej (postępowanie podatkowe), podatku od towarów i usług oraz sprawa wierzycielskich i egzekucji administracyjnej. W latach 2008 do 2017 zastępca naczelnika urzędu skarbowego a także przez blisko 4 lata pełniący obowiązki Naczelnika Urzędu. Od listopada 2017 roku dyrektor finansowy w spółce notowanej przez GPW w formule alternatywnego systemu obrotu NewConnect. W latach 2004r. do 2017 trener wewnętrzny w Ministerstwie Finansów w zakresie postępowań podatkowych oraz podatku od towarów i usług. Od roku 2018 trener w zakresie podatków i opłat lokalnych w ramach projektów realizowanych dla pracowników administracji samorządowej m.in. z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.
Piotr Koźmińskiradca prawny
Czytaj więcej
Radca prawny, współpracownik jednej z wiodących poznańskich kancelarii prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym (z uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków i opłat lokalnych) oraz finansach publicznych. W obszarze jego zainteresowań leży również problematyka odpowiedzialności pracowników administracji publicznej na gruncie prawa karnego, karnego skarbowego oraz regulacji dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Autor licznych publikacji oraz trener prowadzący szkolenia m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Paweł Kaźmierczakradca prawny, doradca podatkowy
Czytaj więcej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa karnego skarbowego. Wieloletni praktyk organów administracji skarbowej, pełniący funkcję zarządzające i kierownicze, w tym na stanowiskach zastępcy naczelnika, naczelnika urzędu skarbowego oraz wicedyrektora izby skarbowej. Wspólnik jednej z wiodących kancelarii prawnych w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie prawa finansowego w tym stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego, prawa egzekucyjnego, a także prawa korporacyjnego i karnego gospodarczego. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie wymiaru, poboru oraz egzekwowania należności publicznoprawnych. Ekspert w dziedzinie regulacji podatków pośrednich, zwłaszcza podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także wybranych opłat lokalnych. Doradca w procesach restrukturyzacyjnych, związanych z kształtowaniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstw ujmującej zagadnienia transparentnego rozliczenia należności publicznoprawnych oraz postępowań związanych z kształtowaniem i rozliczeniem należności publicznoprawnych. Wieloletni szkoleniowiec prawa podatkowego i finansowego. Ekspert organizacji zrzeszających pracodawców.
Tomasz Brzezicki
Tomasz Brzezickidoktor habilitowany nauk prawnych
Czytaj więcej
Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu, radca prawny, w latach 2001-2014 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także ubezpieczeń społecznych
Marcin Pelc
Marcin Pelcdoktor
Czytaj więcej
Były pracownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie zajmował się oceną zgodności planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z przepisami prawnymi. Pracownik jednostki samorządu terytorialnego, współpracownik biura urbanistycznego oraz kancelarii prawnej. Czynny dydaktycznie, prowadzi zajęcia z zakresu planowania przestrzennego i prawa administracyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu planowania przestrzennego oraz członek ponad 30 komisji urbanistyczno-architektonicznych. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie dysertacji „Polityka planowania przestrzennego III RP na szczeblu gminy”
Krzysztof Bielecki
Krzysztof Bieleckiprawnik, doktorant, wykładowca akademicki, trener
Czytaj więcej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku prawo. Ukończył studia podyplomowe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, a ponadto z zakresu wyceny nieruchomości. Ukończył aplikację notarialną. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Współautor kilku publikacji naukowych. Od 10 lat wspiera pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ich pracy. Prowadzi webinary i szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W jego szkoleniach uczestniczyło setki słuchaczy, którzy dzięki nim podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Lubi kontakt z ludźmi, budować relacje z profesjonalistami w danej dziedzinie prowadzące do poszerzenia horyzontów myślenia i nieszablonowego przekazywania wiedzy. Prywatnie interesuje się fotografią, architekturą, marynistyką, hodowlą koni zimnokrwistych, kolekcjonuje klasyczne samochody.
Jarosława Ejsymont
Jarosława Ejsymont prawnik, licencjonowany pośrednik lic. 128, licencjonowany zarządca lic. 26 127, lustrator spółdzielni mieszkaniowych.
Czytaj więcej
Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami – Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Instytut Goethego w Kolonii – Grosses Deutsches Sprachdiplom. W latach 2009- 2019 była prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Obecnie: przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, członek Rady Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Komisji Edukacji i przewodnicząca Komisji Prawnej przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. W latach 2008-2010 prowadziła wykłady w zakresie: aspektów prawnych związanych z nieruchmościami, zarządzania nieruchomościami, procesów deweloperskich w Wyższej Szkole Logistyki i Magazynowania w Katedrze Prawa oraz Katedrze Nauk Ilościowych i Przestrzennych. 2010-2014 była Kierownikiem Działu Nieruchomości Komercyjnych w Nieruchomości Wielkopolski Sp. z o.o. w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz nadzoru inwestorskiego. Obecnie zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży i najmie nieruchomości komercyjnych, w szczególności gruntów pod produkcję i magazyny oraz projekty deweloperskie, doradztwo inwestycyjne (REJ Nieruchomości i Investycyjni.pl) Prowadzi szkolenia z zakresu aspektów prawnych i praktycznych obrotu nieruchomościami dla uczelni wyższych i firm - między innymi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Logistyki. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Wielkopolskiego Centrum Nieruchomości.
dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
dr hab. Anna Haładyj prof. KUL radca prawny
Czytaj więcej
Praktykuje w obszarze prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, pracownik naukowy wydziału prawa. Od 15 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i procesu inwestycyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonywała ekspertyzy prawne i opinie prawne na zlecenie Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przedsiębiorców w sprawach indywidualnych. Stypendystka Fundacji im. Nowickiego, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych na uczelni. Radca prawny w firmie gospodarującej odpadami.
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowskilicencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004)
Czytaj więcej
Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor ponad 200 artykułów z zakresu: finansów publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, podatków samorządowych oraz egzekucji administracyjnej. Autor ponad 30 publikacji książkowych z zakresu: finansów publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, podatków samorządowych oraz egzekucji administracyjnej.
Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski
Przemysław Nowakowski-Węgrzynowskiprawnik; administratywista
Czytaj więcej
Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego (Urząd Miasta), jak i administracji centralnej (Ministerstwo). Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.
dr Paweł Majka
dr Paweł Majka doktor nauk prawnych; adwokat
Czytaj więcej
kierownik Zakładu Prawa Finansowego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalizujące się w problematyce prawa finansów publicznych; członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.
Adam Piotr Chociej
Adam Piotr Chociej doktor nauk prawnych
Czytaj więcej
pracownik dydaktyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Białymstoku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego i prawa gospodarczego
Rafał Byrczek
Rafał ByrczekDyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji
Czytaj więcej
Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie egzekucji w administracji państwowej i samorządowej, a także w zakresie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego. W 1997 roku ukończył z wyróżnieniem aplikację pracownika administracji skarbowej. Rozwijając swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach w zakresie księgowości, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego, postępowania egzekucyjnego w administracji, procedury cywilnej i egzekucji sądowej, ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji. Ponadto posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem gmin i skarbu państwa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Skarbowym, następnie w Urzędzie Miasta, gdzie od 1997 roku kierował referatem, następnie biurem a obecnie wydziałem egzekucji i windykacji. Realizując obowiązki zawodowe w Urzędzie Miasta reprezentował interesy Miasta pełniąc obowiązki członka i przewodniczącego Rady Wierzycieli w wielu postępowaniach upadłościowych. Pełnił również funkcję kuratora podmiotów gospodarczych w postępowaniu cywilnym i w postępowaniu upadłościowym oraz likwidatora spółek z udziałem Miasta oraz klubów i stowarzyszeń sportowych wpisanych do rejestru KRS. Na mocy postanowienia Sądu pełnił funkcję zarządcy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym oraz kuratora i dozorcy spadku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji, procedury egzekucji sądowej ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości, procesów upadłościowych i likwidacyjnych podmiotów prawa handlowego, fundacji, klubów sportowych, również tych których udziałowcami są podmioty publiczne, z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących w sektorze publicznym. Z uwagi na zajmowane stanowisko i bieżące obowiązki zawodowe, jego wiedza i kompetencje mają walor praktyczny i odnoszą się do aktualnego stanu prawnego.
Poprzedni
Następny
 • Prawne aspekty planowania i zagospodarowanie przestrzennego w JST:
  • zapisy i tryb sporządzania planów miejscowych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów oraz orzeczeń sądów administracyjnych,
  • efekty planowania przestrzennego,
  • kwestie projektowanej zmiany „ustawy planistycznej”
  • ocena planów miejscowych i studium przez wojewodów i sądy w kontekście istotnego naruszenia zasad, istotnego naruszenia trybu oraz naruszenia właściwości organów przy sporządzaniu tych opracowań planistycznych.
 • Praktyczne aspekty promocji, zbywania, dzierżawy i najmu zasobów nieruchomości:
  • najnowsze zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi,
  • obowiązki zarządców nieruchomości w zakresie czyszczenia i przeglądów separatorów w kontekście wytwarzania odpadów oraz przygotowania miejsca magazynowania odpadów, w tym komunalnych
  • kontrola obiektów budowlanych przez WIOŚ,
  • wpisy do właściwych rejestrów (emisyjności budynków, BDO, operatorów urządzeń chłodniczych, itp.),
  • usuwanie azbestu.
 • Gospodarka nieruchomościami, odpadami i ochrona środowiska:
  • przygotowanie nieruchomości do najmu i sprzedaży – czyli jak otrzymać lepszą cenę w krótszym czasie,
  • aplikacje, które pomagają „nie przepalać” budżetów marketingowych,
  • Internet to nie wszystko – stare, offlinowe sposoby na sprzedaż i najem nieruchomości, które się sprawdzają,
  • aplikacje dla każdego do tworzenia materiałów marketingowych od ulotek po banery i prezentacje oraz dobre zdjęcia – czyli jakie?
 • Zarządzanie mieszkaniami chronionymi, o których mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej:
  • rodzaje mieszkań chronionych,
  • formalne możliwości prowadzenia mieszkań chronionych i prawidłową procedurę prowadzenia spraw dotyczących mieszkań chronionych wspartą aktualnymi komentarzami i orzecznictwem w przedmiotowym zakresie, również w zakresie elementów decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, z uwzględnieniem zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i określeniem minimalnych standardów usług świadczonych w mieszkaniach chronionych,
  • regulacje prawne związane z tworzeniem i zarządzaniem mieszkaniami chronionymi,
  • terminologia i właściwe posługiwanie się normami i regułami prawnymi w celu rozwiązania spraw z zakresu mieszkań chronionych,
  • zasady, cele, sposoby określenia grup odbiorców i przesłanek przyznania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.

DORADZTWO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWANE TYLKO DO URZĘDÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIACH Z TEGO ZAKRESU

 • opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości,
 • zagospodarowania pustostanów,
 • skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy,
 • elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.
 • Podatki i opłaty lokalne analiza przepisów materialnych oraz proceduralnych w zakresie wymiaru kontroli i dochodzenia podatku:
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • uchwalanie stawek przez radę gminy,
  • sposób formułowania zwolnień przedmiotowych,
  • opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców,
  • podstawowe „sporne” definicje/problemy m.in. pojęcie budynku, budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, „trwałego związku z gruntem”, pojęcie „przegrody budowlanej”, „fundamentu” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni” (np. „namiotomagazyny”),
  • budynek w złym stanie technicznym,
  • elementy konstrukcyjne pozostaych podatków i opłat lokalnych, zagadnienia dot. solidarnej odpowiedzialności spatkobierców i posiadaczy samoistnych.
 • Obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian i najnowszego orzecznictwa:
  • ordynacja podatkowa i orzecznictwo sądowe w praktyce,
  • zagadnienia procesowe związane z prowadzeniem postępowania podatkowego,
  • realizacja czynności dowodowych,
  • stosowanie ulg w spłacie zobowiązań,
  • czynności sprawdzające.
 • Działania windykacyjne i egzekucyjne w obsłudze podatkowej podatków lokalnych:
  • prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
  • treść upomnienia, tytułów wykonawczych, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy oraz orzecznictwa na tle problemów w praktyce windykacji i egzekucji należności publicznoprawnych.
 • Informatyczne systemy w administracji samorządowej przy obsłudze podatkowej:
  • założenia ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych regulującej m.in. zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usłygi hybrydowej,
  • elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 
  • istota i założenia elektronicznej administracji oraz e-usług,
  • pojęcie systemu teleinformatycznego (w tym elektroniczne platformy usług administracji publicznej)
  • dokument elektroniczny,
  • deklaracja podatkowa w formie elektronicznej,
  • adres do doręczeń elektronicznych,
  • usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, pism generowanych automatycznie oraz pojęcie podpisu elektronicznego.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym.

Szczegółowe warunki uczestnictwa:

 • JST nie zostało objęte wsparciem jako Beneficjent albo partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr:
  • POWR.02.18.00-IP.01- 00-005/15,
  • POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17,
  • POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18.
 • w przypadku JST zainteresowanych udziałem we wsparciu z zakresu zarządzania nieruchomościami: dysponowanie minimum 10 lokalami użytkowymi
 • SEGMENT 1: minimum 10% pracowników w każdej z 406 JST (łącznie 1425 osób) – pracownicy wykonujący zadania z zakresu obsługi podatkowej przedsiębiorstw lub kadra zarządzająca JST
 • SEGMENT 2: minimum 10% pracowników w każdej z 114 JST (łącznie 285 osób) – pracownicy wykonujący zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami lub kadra zarządzająca JST

Pobrać formularz zgłoszeniowy załączony poniżej:

Następnie wypełnić go i odesłać skanem na adres: kompetentneurzedy@mtdconsulting.pl

Projekt realizowany jest do 30 kwietnia 2023!

Udział JST w Projekcie jest bezpłatny, pokrywany jest ze środków Projektu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów dojazdu, diet i delegacji uczestników Projektu na szkolenia. JST nie ponosi dodatkowych odpłatności z tytułu udziału w działaniach projektowych pod warunkiem przestrzegania Regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest oddelegowanie przez JST liczby pracowników odpowiadających jej potrzebom i możliwością organizacyjnym, jednak min. 10% pracowników JST, wykonujących zadania z zakresu obsługi podatkowej przedsiębiorców / z zakresu zarządzanie nieruchomościami lub kadry zarządzającej tych jednostek.

O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu JST zostanie powiadomiona osobnym mailem po dokonaniu weryfikacji przesłanej dokumentacji rekrutacyjnej. Samo przesłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem JST do udziału w Projekcie. 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, JST zobowiązana będzie do przekazania kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Nie. Oddelegowani przez JST pracownicy nie mogą się powtarzać w ramach poszczególnych szkoleń, co oznacza, że osoba biorąca udział w szkoleniach z zakresu: podatków i opłat lokalnych nie może jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach z zarządzania nieruchomościami.

Nie. Szkolenie w obszarze zarządzania nieruchomościami jest szkoleniem dodatkowym. Może wziąć w nim udział JST, która zgłosiła uczestników na szkolenie obligatoryjne w Segmencie 1 w obszarze podatków i opłat lokalnych.

Nocleg przewidziany jest dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż miejscowość, w której odbywa się szkolenie.

Lokal użytkowy to część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

Garaż ograniczony ścianami i stropem stanowi lokal użytkowy

Tak. Zgodnie z definicją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez lokal użytkowy — rozumie się część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

Nie. Wkład własny JST wnoszony jest w formie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na szkolenia w czasie pracy. Oznacza to, że obecność pracowników na szkoleniu jest traktowana jako obecność w pracy i otrzymują za ten czas wynagrodzenie. Koszt wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za ten czas stanowi wkład własny JST. Urząd po szkoleniu danego pracownika składa oświadczenie, w którym deklaruje wysokość poniesionego wynagrodzenia za czas kiedy pracownik był na szkoleniu. Wzór oświadczenia dostajecie Państwo od nas. Wkład własny jest deklaratywny i nie wymaga żadnego dodatkowego przeksięgowania środków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:

MTD Consulting Marcin Król
ul. Naramowicka 154,
61-619 Poznań